Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Zarządu KS Business Solutions sp. z o.o., mając na uwadze realizowany projekt innowacyjnej aplikacji dla usprawnienia procesów medycznych oraz zarządczo-organizacyjnych w placówkach służby zdrowia oraz intencję złożenia wniosku o pozyskanie środków pomocowych w obszarze programu dotacyjnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bon na Innowację” pragniemy przedstawić w załączeniu „Zapytanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu usługi dotyczącej realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem oprogramowania służącego optymalizacji i doskonaleniu procesów zarządczo-organizacyjnych w placówkach medycznych”.
Zapytanie niniejsze składamy w ramach procedur Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Będziemy zobowiązani za możliwość otrzymania od Państwa oferty dotyczącej powyżej opisanego projektu. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z osobami wskazanymi w załączonym „Zapytaniu ofertowym” pobierz plik.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Spółki
KS Business Solutions sp. z o.o.
tel:+48605590088

z siedzibą w Myślenicach, ul.Kazimierza Wielkiego 169, biuro i laboratorium: Myślenice, ul.Drogowców 3
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384783 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy NIP: 6812045036 REGON: 121509980 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych w całości opłaconym